0:00 / 0:00

Terms and Conditions


 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen Balanz BVBA (RPR Brussel 0840.032.074; Wemmelsesteenweg 117, 1090 Jette) (hierna: “Balanz”) en de klant geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en verklaart deze integraal te aanvaarden. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden verzaakt de klant aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop) voorwaarden.

 2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is elke bestelling tot levering van diensten slechts bindend voor Balanz indien ze door Balanz uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Indien op aanvraag van de klant een reeds aanvaarde bestelling wordt geannuleerd, zal de facturatie gebeuren pro rata het aantal gepresteerde dagen. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende forfaitaire schadevergoeding van 20% van het resterende bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van Balanz om een hogere vergoeding te vorderen op voorwaarde dat Balanz de hogere werkelijk geleden schade bewijst.

 3. De meegedeelde termijnen voor de levering van diensten zijn louter indicatief en zijn bijgevolg niet bindend. In geen geval geeft de niet-naleving van een leveringstermijn de klant het recht de overeenkomst te verbreken noch om zijn verplichtingen op te schorten of niet na te leven.

 4. Tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van de factuur. Als een factuur na de vervaldag nog niet betaald is, worden alle andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Balanz zich bovendien het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding de uitvoering van haar diensten te schorsen. Bij niet betaling van de factuur binnen de vooropgestelde termijn is de klant bovendien vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand. Eveneens is de klant dan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 100 EUR), onverminderd het recht van Balanz om een hogere vergoeding te vorderen op voorwaarde dat Balanz de hogere werkelijk geleden schade bewijst.

 5. Klachten met betrekking tot facturatie moeten op straffe van verval per aangetekende brief worden gemeld aan Balanz binnen de 8 dagen na ontvangst van de betrokken factuur.

 6. Klachten betreffende de verstrekte diensten moeten op straffe van verval per aangetekende brief worden gemeld aan Balanz binnen de 8 dagen na levering van de dienst.

 7. Balanz is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar consultants/freelancers in het kader van de uitvoering van hun professionele opdrachten.

 8. Behalve in geval van bedrog of opzettelijke fout is Balanz niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

 9. Balanz heeft het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, het niet of niet-tijdig betalen van de door de klant verschuldigde bedragen en de niet-naleving door de klant van zijn verplichtingen die niet worden hersteld binnen de 7 dagen na daartoe in gebreke te zijn gesteld door Balanz. In geval van dergelijke ontbinding, heeft Balanz recht op een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de waarde van het niet-uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, onverminderd het recht van Balanz om een hogere vergoeding te vorderen op voorwaarde dat Balanz de hogere werkelijk geleden schade bewijst.

 10. Overmacht is elke onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis die de uitvoering door een partij van haar verplichtingen redelijkerwijs onmogelijk maakt, met inbegrip van doch niet beperkt tot: ziekte, ongeval en staking. Balanz is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van haar verplichtingen indien dergelijk geval van overmacht zich voordoet.

 11. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.


Keep your finger
on the pulse

Inspiration delivered to your inbox every month